Articles published with Endophytic fungi
Xiaoyong Zhang, Shujiang Li, Kai Yan, Hong Xiang, Youlian Yang
Molecular Microbiology Research, 2021, Vol. 11, No. 1