Articles published with Root rot disease
Zhixiang Zhao 1 , Wanrong Yan 1 , Min Xiao 1 , Tongbin Xiao 2 , Fei Lei 2
Molecular Pathogens, 2021, Vol. 12, No. 2